Վարչական իրավունք

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, օրինաչափ գործողությունների իրականացման ընթացքում ՀՀ–ում գործող վարչական մարմինների կողմից իրենց գործողություններով  կամ անգործությամբ, վերջիններիս կողմից կայացված ոչ իրավաչափ ակտերով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, դատական կարգով ակտերի բողոքարկում և ներկայացուցչության ապահովում, այդ ակտերով պատճառված վնասների հատուցման պահանջների ներկայացում: