Ապահովագրական խնդիրներ

«Մաթևոսյան և գործընկերներ» իրավաբանական ընկերությունն իրականացնում է ապահովագրական ընկերության՝ ապահովագրողի և ապահովադրի, ապահովագրված անձանց և շահառուների միջև ապահովագրական պայմանագրի շրջանակներում առաջացած վեճերի արտադատարանական և դատական պաշտպանություն, վերջիններիս իրավունքների պաշտպանություն: Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու արդյունքում ապահովագրական ընկերության կողմից պատճառված վնասի ենթակա վճարման գումարների չափի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքերում այդ գումարների վիճարկում և դատական կարգով բռնագանձում: Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների կողմից ոչ իրավաչափ գործողությունների վիճարկում և արտաադարանական և դատական կարգով իրավունքների և շահերի պաշտպանություն: Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակում վստահորդի շահերի ներկայացուցչություն: